AM3
Ateliér intermediální povahy, ve kterém studenti pracují především s malířskými výrazovými prostředky jako jsou barva, linie, plocha, rytmus, procesuálnost nebo formát. Učí se je bezpečně zvládat, nalézat citlivost pro kvality klasické malby a také racionálně reflektovat a interpretovat vlastní umělecké počínání.

Cestou pochopení individuálních smyslových prožitků, dosažení emocionální harmonie a zážitku transcendence dospívají studenti k osobitému autorskému projevu. Důraz je kladen na hledání individuálních řešení a to jak cestou fascinace, vášně a intuitivního cítění, tak i cestou reflexe, analýzy a konstrukce.

Základním prostředkem ateliérové výuky jsou individuální i veřejné konzultace, které vedou studenta ke schopnosti obhájit svou vlastní práci v kritické polemice.

Paralelně k této práci jsou studenti vedeni k formování vlastních individuálních programů, ve kterých se mohou pohybovat na hranicích malby. Mohou tedy používat i nemalířské prostředky, jako jsou fotografie, plastika, instalace, design atd.

aktuálně z ateliéru


 • Literatura - doporučeno

  Povinná literatura před zahájením studia:


  ČAPEK, Josef : Nejskromější umění. Aventinum, 1920
  KULKA, Tomáš: Umění a falzum. Academia, 2004
  McCLOUD, Scott: Jak rozumět komiksu. BB/art, 2008
  OSBORNE Richard, STURGIS Dan, TURNER Natalie: Teorie umění. Portál 2008
  FILLA, Emil: Práce oka, Odeon, 1982
  GRAHAM, Gordon: Filosofie umění. Barrister & Principal, 1997
  MIKŠ, František, KESNER Ladislav (eds.): Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Barrister & Principal, 2009/2010
  Berger, John. Způsoby Vidění, 1972

 • Povinná literatura:

  MATISSE, Henri: Umění rovnováhy. Československý spisovatel, 1961
  ELKINS, James: Proč lidé pláčou před obrazy. Academia, 2004.
  GADAMER, Hans – Georg: Aktualita krásného. Triáda, 2003
  WORRINGER, Wilhelm: Abstrakce a vcítění. Triáda, 2001
  GLADWELL, Malcolm: Mžik – Jak myslet bez přemýšlení. Dokořán, 2007
  KNÍŽÁK, Milan: Jeden z možných postojů jak být s uměním. Votobia, 1998
  Malířské rozpravy Mnicha Okurky. Votobia, 1996
  SRP, Karel: Minimal ? earth ? concept art – I-II. Jazzová sekce, 1982
  POSPISZYL, Tomáš: Srovnávací studie. Agite/Fra, 2004
  POSPISZYL, Tomáš: Před obrazem. OSVU, 1998
  REZEK, Petr: Architektonika a protoarchitektura, ISBN: 978-80-903898-3-0, 2009
  REZEK, Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Jazzová sekce, 1982
  PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009.
  CHALUPECKÝ, Jindřich: Na hranicích umění. Prostor / Arkýř, 1990
  GOLDING, John: Cesty k abstaktnímu umění. Barrister & Principal, 2002

 • Slovníky:

  BALEKA, Jan: Výtvarné umění – výkladový slovník. Academia, 1997
  HALL, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném uměn., Mladá fronta, 1991

 • Encyklopedie:

  Kolektiv autorů, Dějiny umění 12. Praha: Knižní klub, 2002.
  Kolektiv autorů, Dějiny českého výtvarného umění VI. 1,2. Praha: Academia, 2007.

 • Doporučená literatura:


  Jiří Zemánek, Od země přes kopec do nebe... O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, ISBN: 80-86300-66-8, Arbor vitae, 2005
  Cynthia Freelandová, Teorie umění, ISBN: 978-80-7363-164-2, Dokořán 2011
  Ludwig Wittgenstein, Poznámky o barvách, ISBN: 978-80-7007-323-0, Filosofia, 2010
  Pierre Bourdieu, Pravidla umění, ISBN 978-80-7294-364-7, Teoretická knihovna, 2010
  Bartlová, Milena: Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Argo, ISBN: 978-80-257-0542-1, 2012
  POSPISZYL, Tomáš: Asociativní dějepis umění, Nakladatel: tranzit.cz, ISBN: 978-80-87259-28-3, 2014
  Malířské rozpravy Mnicha Okurky. Votobia, 1996
  SRP, Karel: Minimal ? earth ? concept art – I-II. Jazzová sekce, 1982
  POSPISZYL, Tomáš: Srovnávací studie. Agite/Fra, 2004
  POSPISZYL, Tomáš: Před obrazem. OSVU, 1998
  REZEK, Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Jazzová sekce, 1982
  PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009.
  CHALUPECKÝ, Jindřich: Na hranicích umění. Prostor / Arkýř, 1990
  GOLDING, John: Cesty k abstaktnímu umění. Barrister & Principal, 2002
  FRANCASTEL, Pierre: Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století. Praha 1984, Odeon.
  FRANCASTEL, Pierre: Malířství a společnost. Praha: Barrister & Principal 2003.
  GOMBRICH E. H., Umění a iluze. Praha 1985.
  GROYS, Boris: Topologie der Kunst. Hanser, Carl Hanser Verlag München Wien, 2003
  KESNER, Ladislav: Vizuální teorie, Praha 1997.
  KESNER, Ladislav: Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazu a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha: Argo 2000.
  KRAUSS, Rosalind: A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition. Thames & Hodson, London, 2000.
  LIESSMANN, Konrad Paul: Filozofie moderního umění. Olomouc: Votobia, 2000.
  PANOFSKY, Erwin: Význam ve výtvarném umění. Praha 1981.
  SZCZEPANIK, Petr: Intermedialita. Cinepur, č. 22, s. 56. ISSN 1213-516X. 2002.
  FREELAND, Cynthia: Teorie umění, ISBN 978-80-7363-164-2
  BÜRGER, Peter: Teorie avantgardy. Stárnutí moderny, ISBN 978-80-87108-59-8
  GRIFFIN, Roger: Modernismus a fašismus, ISBN 978-80-246-3231-5